เอฟทีเอ เดินหน้าประเทศไทย


ตอนที่ 1  การค้าเสรี ( เอฟทีเอ ) คืออะไร  [ อ่าน ]
ตอนที่ 2  พัฒนาการของความตกลงการค้าเสรี  [ อ่าน ]
ตอนที่ 3  ความตกลงการค้าเสรีของโลกก้าวไปถึงไหนแล้ว  [ อ่าน ]
ตอนที่ 4  อะไรเป็นต้วกระตุ้นให้เอฟทีเอลุกลามไปทั่วโลก  [ อ่าน ]
ตอนที่ 5  ทำไมต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเอฟทีเอ  [ อ่าน ]
ตอนที่ 6  ประเทศไทยทำเอฟทีเอกับประเทศใดบ้าง  [ อ่าน ]
ตอนที่ 7  ประโยชน์และผลกระทบจากการทำเอฟทีเอ  [ อ่าน ]
ตอนที่ 8  ใครเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการทำเอฟทีเอ  [ อ่าน ]