แนวข้อสอบคณะรัฐศาสตร์


-  แนวข้อสอบรัฐศาสตร์ทั่วไป  (สอบ  60 ข้อคละกันทั้ง  3 สาขา)
-  แนวข้อสอบเรียงความ  รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง  (สอบแยกสาขา)
-  แนวข้อสอบเรียงความ  รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  (สอบแยกสาขา)
-  แนวข้อสอบเรียงความ  รัฐศาสตร์บริหารงานรัฐกิจ  (สอบแยกสาขา)

ปรนัยแบบคละกัน  3  สาขา

-  องค์ประกอบของรัฐ  ประกอบด้วยอะไรบ้าง
-  ตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการ คือ
-  ใครคือประธาน คอป.
-  BRIC  ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง
-  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เริ่มใช้ในสมัยนายกรัฐมนตรีคนใด
-  บิดาแห่งวิชาบริการรัฐกิจสมัยใหม่  คือใคร
-  การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน  กล่าวโดยใคร
-  ยุบสภา  ต้องออกเป็นกฎหมายประเภทใด
-  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจบันเป็นฉบับที่เท่าใด
-  นายกรัฐมนตรีคนใดไม่ได้มาจากพรรคการเมือง
-  รัฐธรรมนญลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุด คือรัฐธรรมนูญประเทศใด
-  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกรณีมาบตาพุด ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตราใด
-  AFTA  ริเริ่มโดยนายกรัฐมนตรีของไทยคนใด
-  ประเทศที่ก่อตั้งอาเซียน มีประเทศใดบ้าง
-  ผู้นำหญิงคนแรกของโลก  คือใคร
-  นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร เป็นผู้นำหญิงลำดับที่เท่าใดของโลก
-  สหภาพยุโรปมีสมาชิกทั้งสิ้นกี่ประเทศ
-  สมาชิกสหภาพยุโรปประเทศใดไม่ได้ใช้เงินสกุลยูโร
-  ประเทศใดเป็น  Landlock
-  นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นคนปัจจุบันมาจากพรรคการเมืองใด
-  ประเทศใดมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก
-  การบริหารราชการ เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลใด
-  นายเดวิด  แคเมอรอน  สังกัดพรรคการเมืองใด
-  แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก  คือ
-  เมืองหลวงที่ได้ชื่อว่าเป็น นครแห่งศาสนา
-  ประเทศใดไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มประเทศอาหรับ
-  อาหรับสปริง  เกิดขึ้นที่ประเทศใดเป็นประเทศแรก
-  RIO 20  เป็นการประชุมว่าด้วยเรื่องอะไร
-  วันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันใด
-  การประปานครหลวง  สังกัดกระทรวงใด
-  คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  ประกอบด้วย
-  ข้อใดไม่ใช่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
-  รัฐธรรมนูญของไทยที่เปิดให้ประชาชนลงประชามติเป็นฉบับแรกคือ
-  มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. ใด
-  ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง คือใคร


วิชาเรียงความ

  1. สาขาการบริหารรัฐกิจ : ปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานในระบบราชการได้หรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย
  2. การระหว่างประเทศ ในศตวรรษที่ 21 ไทยควรดำเนินนโยบายต่างประเทสอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
  3. ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สอดคล้องกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยหรือไม่อย่างไร 


อัพเดตข้อสอบชุด ที่ 2 ตัวอย่างข้อสอบ