ตัวอย่างข้อสอบ รัฐศาสตร์ มธ.


ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัย ( ข้อกา )

ผู้อำนาวยการองค์การการค้าโลก หรือ WTO คนปัจจุบัน คือ
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ หรือ UN คนปัจจุบัน คือ
ปัจจุบันองค์การสหประชาชาติมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้นกี่ประเทศ
นายกรัฐมนตรีของไทยคนใดดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด
คณะมนตรีความมั่นคงถาวรแห่งสหประชาชาติ ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง
บิดาแห่งวิชาการบริหารรัฐกิจ คือ
สหภาพยุโรปมีทั้งหมดกี่ประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาปนาเมื่อวันที่เท่าใด
กลุ่มประเทศอินโดจีน ได้แก่ประเทศใดบ้าง
รัฐธรรมนูญของไทยฉบับปัจจุบันมีทั้งหมดกี่มาตรา
สำนักนายกรัฐมนตรีเทียบเท่ากับหน่วยงานระดับใด
รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นครั้งแรกในรูปแบบใด
ปัจจุบันประเทศไทยมีทั้งหมดกี่กระทรวง
NAFTA ประกอบด้วยสมาชิกประเทศใดบ้าง
นักปรัชญาคนใดที่มีแนวคิดลักทธิคอมมิวนิสต์
กรมโยธาธิการและผังเมือง สังกัดกระทรวงใด
ประเทศใดในยุโรปไม่ได้ใช้สกุลเงินยูโร
ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดเป็นข้าราชการระดับใด
จังหวัดบึงกาฬ แยกออกมาจากจังหวัดใด

ตัวอย่างข้อสอบเรียงความ

ที่กล่าวว่า ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของชาติ ท่านเข้าใจว่าอย่างไร อุดมการณ์ประชาธิปไตยสอดคล้องกับสถาบันทั้งสามหรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย

จากสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รัฐบาลควรจะดำเนินการอย่างไร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาคมโลก

จงอธิบายความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารรัฐกิจกับบริการธุรกิจ

เป็นต้น