About teacher
จิรวัฒน์  ศรีเรือง  ( พี่เฟม )
พร้อมทัพครูผู้เชี่ยวชาญรับเชิญเฉพาะด้าน *

การศึกษา
ปริญญาตรี : รบ. สาขารัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ปริญญาโท : ศศม. สาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา NIDA

การทำงาน
ผู้สอนโครงการสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์ ลีโอติวเตอร์
ผู้ช่วยนักวิจัย สังกัดสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ติดต่อสายตรง
Tel. : 086-4938083  l   Email : fame-ji@hotmail.com  l  Line id :  famejii