ลักษณะรัฐเดี่ยวและสหพันธรัฐ


รัฐเดี่ยว  คือ  รัฐที่มีศูนย์อำนาจกลางอยู่ที่รัฐบาลส่วนกลาง โดยรัฐบาลกลางมีเอกภาพมากในการบริหารจัดการเองทั้งหมด  โดยได้แบ่งอำนาจบางส่วนไปให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  แต่อำนาจที่แบ่งไปนั้นอาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยสถาบันส่วนกลางได้เช่นเดียวกัน ด้านนิติบัญญัติ  บริหาร  และตุลาการขึ้นตรงต่อสถาบันส่วนกลางทั้งหมด ตัวอย่างรัฐเดี่ยวได้แก่  ไทย  ญี่ปุ่น  สิงคโปร์  อังกฤษ  ฝรั่งเศส


สหพันธรัฐ  เป็นการรวมตัวกันของรัฐตั้งแต่สองรัฐขึ้นไป  มีรัฐบาลสองระดับ คือ รัฐบาลกลางและรัฐบาลระดับมลรัฐ  รัฐต่าง ๆ มีอำนาจในการปกครองตนเอง มีการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐ แต่ละรัฐมีอำนาจออกกฎหมายโดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มีอำนาจด้านบริหารที่เป็นอิสระ อีกทั้งยังมีตุลาการ ( ศาล ) ภายในรัฐของตนเอง โดยรูปแบบนี้ รัฐบาลกลางขอสงวนสิทธิ์การจัดการด้านต่าง ๆไว้เพียง 3 ด้าน  คือ ด้านการต่างประเทศ  ด้านการทหาร  และการคลัง  ประเทศที่ใช้รูปแบบนี้  ได้แก่  สหรับอเมริกา  แคนนาดา  มาเลเซีย  อินเดีย  เป็นต้น