political


คณะรัฐศาสตร์ 

การศึกษาคณะรัฐศาสตร์ แบ่งออกเป็น  3  สาขา  1) สาขาการเมืองการปกครอง  2) สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3) สาขาบริหารงานรัฐกิจ  ซึ่งแต่ละสาขาวิชาเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรบ้างนั้น สามารถอ่านได้จากบทความนี้  สามสาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์เปิดสอนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ มากมาย ในที่นี้ จะกล่าวถึง  การสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่การสอบตรงปี 2557นั้นได้มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินของมหาวิทยาลัยใหม่ ทำให้การสอบตรงจะเปิดให้สมัครสอบในเดือนพฤศจิกายน แต่กำหนดการของแต่ละปี ซึ่งน้อง ๆ ต้องติดตาม  ส่วนการจัดสอบจะมีขึ้นในช่วงเดือนมกราคม ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ยึดปฏิทินการสอบตามกำหนดการของปีที่สอบเป็นสำคัญ

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าสอบตรงในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1)  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2 ) จะต้องได้คะแนน  GPA  สะสม  5  เทอม  ไม่ต่ำกว่า  2.75  
3 ) จะต้องมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยสะสม  5  เทอม  ไม่ต่ำกว่า  2.50
4 ) จะต้องมีคะแนนวิชาสัมคมศึกษาเฉลี่ยสะสม  5  เทอม  ไม่ต่ำกว่า  2.50
*** ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ยึดระเบียบการในปีที่สอบเป็นสำคัญ

สำหรับแนวข้อสอบนั้น มีสอบด้วยกัน  2  วิชา  คือ

1 ) รัฐศาสตร์ทั่วไป  ปรนัยจำนวน   80  ข้อ ( คละกันทั้ง  3  สาขา )
2 ) วิชาเรียงความ  อัตนัยจำนวน  2  ข้อ  ( สอบแยกตามสาขา ต่างหัวข้อ )

จำนวนที่รับเข้าศึกษา

ในแต่ละปีจะมีนักเรียนสอบเข้าโดยประมาณ  1,000 - 2,000 คน
แต่รับแค่สาขาละ  45  คน  รวมแล้ว  135  คน ( อาจมีเกินบ้างเล็กน้อย )

ทางมหาลัยจะประกาศผลสอบประมาณ  1  เดือนหลังจากการสอบเสร็จ
ใครพลาด  รอรอบแอดมิชชั่นอย่างเดียวครับ  ^^