นิติศาสตร์ / Law

คณะนิติศาสตร์

นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์  โดยทั่วไปจะเปิดรับสมัครช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน และจัดสอบในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ซึ่งขึ้นอยู่กับกำหนดการรับสมัครในแต่ละปี นิติศาสตร์มีเพียงสาขาเดียว คือ สาขานิติศาสตร์ ซึ่งเป็นที่รู้กันแน่นอนว่าการเรียนนิติศาสตร์นั้น ต้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย แต่การสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์นั้น ใช้คะแนนสอบกันหลายวิชา ไม่ใช่แค่วิชากฎหมายอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดวิชาที่สอบ มีดังนี้

วิชาที่ต้องสอบคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  10 %
2) การใช้เหตุผลทางกฎหมาย  30 %
3) วิชา  GAT  30 %
4) เรียงความ  10 %
5) ย่อความ  10 %
6) ภาษาอังกฤษ  10 %
*** ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนข้อสอบปรนัยสูงสุด  1,200  คนแรก
       จึงจะมีสิทธิตรวจข้อสอบเรียงความและย่อความ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

- ต้องมีคะแนน GPA เฉลี่ย  4  เทอมไม่ต่ำกว่า  2.75

จำนวนที่รับสมัคร

แต่ละปี มีผู้สมัครสอบประมาณ  5,000  คน
รับจริงแค่  300  คน + นิด ๆ

พลาดโอกาสนี้ รอรอบแอดอย่างเดียวครับ