3 สาขาวิชารัฐศาสตร์


           
           สาขาวิชาการเมืองการปกครอง เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักทฤษฎีการเมือง ระบบการเมือง พฤติกรรมการเมือง การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ การปกครองของประเทศและกลุ่มประเทศต่าง ๆ ศึกษาเกี่ยวกับสถาบันทางการเมือง รวมถึงการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองโดยอิงทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุมีผล 


               
               สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศ กลุ่มประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ นโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ เหตุการณ์การเมืองระหว่างประเทศในหลาย ๆ กรณี รวมถึงการทูต เศรษฐกิจ และบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ

               

                 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า รัฐประสานศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารองค์การของรัฐ การวางแผนและการดำเนินนโยบายการบริหารต่างๆ เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารองค์การ การบริหารงานคลังและงบประมาณ การวางแผนและบริหารโครงการ วางแผนกำลังคน นโยบายสาธารณะ และการบริหารรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น