10 ศัพท์พื้นฐานรัฐศาสตร์


การเมือง ( Politics ) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือแสวงหาอำนาจ
 ซึ่งส่งผลกระทบต่สังคมโดยส่วนรวม


การปกครอง ( Government ) หมายถึง การบริหาร การวางระเบียบ กฎเกณฑ์สำหรับสังคม


การปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนสิ่งที่ได้รับการยอมรับโดยธรรมเนียมประเพณีหรือกฎหมาย อำนาจรัฐจะเข้ามาก้าวก่ายสิทธิของบุคคลไม่ได้การกระทำที่ไม่ละเมิดต่อกฎหมายหรือสิทธิของผู้อื่นความเท่าเทียมกันของคนต่อกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง


กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ กฎหมายอื่นใดจะขัดรัฐธรรมนูญมิได้


การยึดอำนาจด้วยวิธีการที่ผิดไปจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
และเมื่อยึดสำเร็จแล้วเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมือง ยุบเลิกรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่


การยึดอำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาลด้วยวิธีการผิดไปจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
 แต่ยังใช้โครงสร้างการเมืองแบบเดิม อาจไม่ยกเลิกรัฐธรรมนูญหรือยกเลิก
แต่ประกาศใช้ใหม่ในโครงสร้างคล้ายของเดิมพยายามยึดอำนาจรัฐ แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ ถูกจับกุมหรือปราบปราม