สหรัฐชัดดาวน์ คืออะไร


Government Shutdown 

คือ การที่รัฐบาลกลางสหรัฐหยุดทำการ เพราะรัฐสภาไม่ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณ จึงไม่สามารถทำให้รัฐบาลกลางบริหารต่อไปได้ ประเทศจึงตกอยู่ในสภาวะการที่เรียกกันว่า "แช่แข็งประเทศ" แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น รัฐบาลระดับมลรัฐยังคงเปิดทำการต่อไป

การปิดทำการส่งผลกระทบต่อสหรัฐอย่างไร ? 

พนักงานของรัฐในส่วนของรัฐบาลกลางจะหยุดทำงาน แต่งานด้านกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ การขอวีซ่า การทำหนังสือเดินทางยังคงดำเนินการต่อไป แต่อาจจะจำกัดและทำเท่าที่สามารถทำได้ และหน่วยงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงก็ยังดำเนินการต่อไปเท่าที่ทำได้เช่นกัน หน่วยงานทางการทหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ครึ่งหนึ่งต้องถูกพักงาน และอีกครึ่งหนึ่งยังคงทำงานต่อไป แต่ไม่ได้รับเงินตอบแทน และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อสหรัฐและเศรษฐกิจโลก ? 

ในระยะแรกอาจส่งผลต่อระบบการคลังจากกรณีไมีเงินเงินเพียงพอในการจ่ายเดินเดือนแก่พนักงาน ระยะต่อมาหากกินเวลานานเป็นสัปดาห์อาจส่งผลต่อภาคธุรกิจและการอุปโภคบริโภคของประชาชนอาจต้องไตร่ตรองการใช้จ่ายเงินมากขึ้น ทำให้เกิดสภาพคล่องในการจับจ่ายและการสะพัดของเงินในประเทศ หากกินเวลานานกว่านั้น จะทำให้สหรัฐสูญเสียความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติ ศักยภาพในการใช้จ่าย และการกู้ยืมเงินจากต่างชาติ ดอกเบี้ยจะพุ่งสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินการคลังของสหรัฐอย่างมาก

ทำไมรัฐบาลต้องหยุดทำการ ? 

เพราะรัฐสภาซึ่งเป็นสถาบันนิติบัญญัติไม่ผ่านงบประมาณฉบับใหม่ ทำให้รัฐบาลกลาง ซึ่งเป็นสถาบันฝ่ายบริหารไม่มีเงินเพียงพอในการบริหารประเทศ