รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา


รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามีทั้งหมด  7 มาตรา ว่าด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

มาตรา 1  ว่าด้วยอำนาจนิติบัญญัติ
มาตรา 2  ว่าด้วยอำนาจบริหาร
มาตรา 3  ว่าด้วยอำนาจตุลาการ
มาตรา 4  ว่าด้วยอำนาจของแต่ละมลรัฐ
มาตรา 5  ว่าด้วยอำนาจการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
มาตรา 6  ว่าด้วยอำนาจความเป็นใหญ่สูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มาตรา 7  ว่าด้วยอำนาจการร่างรัฐธรรมนูญใหม่

ทั้งนี้  สหรัฐอเมริกายังให้อำนาจมลรัฐต่าง ๆ ทั้ง 50 รัฐ มีรัฐธรรมนูญใช้เป็นของตนเอง โดยมลรัฐต่าง ๆ สามารถออกกฎหมายบังคับใช้ภายในรัฐของตนเองได้ แต่ต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ( 7 มาตรา ) ที่กล่าวมาข้างต้น